Komt eraan...
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden [v6 20/04/2023]

[1] Definities

[1] Elotech bv met maatschappelijke zetel en vestigingsadres aan de Urselweg 50 g te 9990 Maldegem, ingeschreven in de KBO en BTW-plichtig met nummer 0719.502.943, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Elotech” (e-mail: info@elotech.be).


[2] De natuurlijke persoon (handelend als consument (B2C) dan wel als professioneel (B2B, bv. eenmanszaak geregistreerd in KBO) dan wel de rechtspersoon (bv. BV, NV, CV of vzw), publieke overheidinstantie of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (bv. maatschap) (steeds geacht te handelend als professioneel (B2B)) die als eindklanten gebruik maakt van, of wenst te maken van, dan wel op enigerlei wijze interesse heeft geuit in het afnemen van goederen en/of diensten van Elotech, en/of die zich op het klantenportaal van de Website heeft geregistreerd via log-in, wordt hierna aangeduid als Gebruiker/Klant. Een consument dient ten alle tijde uitsluitend te handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De officiële contactgegevens van de Klant (zoals adres, telefoonnummer, contactpersoon en e-mailadres) alsook elke wijziging daarvan moeten onmiddellijk door de Klant via het klantenportaal aan Elotech worden meegedeeld.


[3] Alle websites eindigend op elotech[.be, .net] of het klantenportaal (bereikbaar via my.elotech[.be] of clapo [.be]), ongeacht het voorvoegsel die geregistreerd zijn op naam van Elotech, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Website.


[4] Partijen zijn Elotech en Gebruiker/Klant samen.


[5] Met Overeenkomst wordt bedoeld elke overeenkomst tussen Partijen.


[2] Toepasselijkheid

[1] Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, abonnementen, dienstverleningen (van bepaalde of onbepaalde duur), facturen en alle Overeenkomsten en/of andersoortige rechtsbetrekkingen ongeacht hun verschijningsvorm (schriftelijk, elektronisch,...) direct of indirect verband houdende met door Elotech aangeboden producten, bestaande uit fysieke goederen en/of diensten. De algemene voorwaarden maken integraal en zonder enig voorbehoud vanwege de Gebruiker/Klant deel uit van de contractuele relatie tussen Partijen. Bovendien zijn zij niet enkel van toepassing op de initiële opdracht van de Gebruiker/Klant, maar ook op alle eventuele navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk (op papier of digitaal bv. via e-mail) andere afspraken zouden zijn gemaakt.


[2] Deze algemene voorwaarden vervangen in principe alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.


[3] Overeenkomsten die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.


[4] De Website biedt de Gebruiker/Klant de mogelijkheid om goederen en/of diensten online aan te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op het aanbod van alle productartikelen uit het online assortiment (bestaande uit fysieke goederen en/of diensten) en op elke online aankoop die de Gebruiker/Klant op afstand plaatst bij Elotech.


[5] Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullend ook specifieke voorwaarden vanwege Elotech (zoals bv. de Elotech standaardbepalingen vastgelegd in haar “Overeenkomst ontwikkeling website” en haar “Overeenkomst software ontwikkeling”) en/of vanwege derde partners/leveranciers onderaannemers op de verkoop van goederen en/of diensten (of onderdelen daarvan) van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden of lacunes prevaleren de specifieke voorwaarden.


[6] Eventuele eigen algemene voorwaarden of andere inkoopvoorwaarden van de Gebruiker/Klant zijn niet geldig en worden door Elotech van de hand gewezen. De toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


[7] Elotech verwacht dat elke Gebruiker/Klant zich administratief correct identificeert en haar statuut (B2C dan wel B2B) desgevallend voldoende bewijst. Enkel waar dit uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden met “alleen van toepassing op B2C-Overeenkomst” aangeduid wordt, zullen sommige bepalingen hierbij enkel in aanvullende zin van toepassing zijn voor een Gebruiker/Klant in haar hoedanigheid van een natuurlijke persoon en die uitsluitend handelt als consument (B2C). Enkel in dat geval zal door Elotech met meer specifieke dwingende bepalingen uit het consumentenbeschermingswetgeving (o.m. Boek VI van het Wetboek Economisch Recht) rekening gehouden worden. Alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort op alle Gebruikers/Klanten van toepassing en dit ongeacht hun privé of professioneel statuut/oogmerk.


[8] Elotech’s producten aanbod en uitvoerende activiteiten richten in principe zich uitsluitend tot Gebruikers/Klanten gevestigd in België, dit behoudens uitdrukkelijke afwijking tot welke in bepaalde individuele gevallen door Elotech beslist kan worden. Het is uitdrukkelijk verboden om goederen of diensten besteld en/of aangekocht bij Elotech zelf verder te weder verkopen aan eigen eindklanten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elotech.


[9] Elotech behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Ingeval van wijziging en/of aanvulling brengt Elotech de nieuwe tekst ter kennis van de Gebruiker/Klant. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de nieuwe tekst, wordt de Gebruiker/Klant geacht te hebben ingestemd met de nieuwe tekst en bindt deze de Gebruiker/Klant voor de toekomst, ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.


[3] Voorwerp

[1] De leveringsverbintenis van Elotech van het door de Gebruiker/Klant besteld(e) goed of dienst aan de door Elotech vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. De Gebruiker/Klant gaat akkoord dat de bepaling van het voorwerp van de dienstverlening zoals deze in de tijd kan evolueren (bv. omwille van technische verbeteringen) en de eventuele inhoudelijke aanpassing en/of uitbreiding ervan namens Elotech vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit stukken, bestelbonnen uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. Elotech spant zich in om de Gebruiker/Klant zo transparant als redelijkerwijze mogelijk te informeren en maakt daarvoor onder meer gebruik van verscheidene elektronische communicatiemiddelen. De Gebruiker/Klant aanvaardt het gebruik en de bewijswaarde van deze rechtsgeldige communicatiemiddelen.


[2] Het voorgaande vormvrij informeren, contracteren en uitvoeren via elektronische middelen/weg (ter vervanging van papieren documenten) geldt ook voorde verplichte registratie van elke Klant op alsook nadien zijn verplicht prioritaire gebruik van het met paswoord log-in beveiligde Elotech klantenportaal (clapo.be) voor alle administratieve, operationele, technische, financiële en juridische elementen verbonden aan de bestaande of toekomstige klantenrelatie met Elotech (zoals bv. het plaatsen en opvolgen van bestellingen, betalingen, levering van goederen, gebruik van de diensten (bv. afgenomen volume), vragen aan en antwoorden van de Elotech helpdesk, e.d.m.). Bij de eerste registratie geeft elke Klant ook een uniek eigen en foutloos werkend e-mailadres op dat aan de account van de Klant binnen het Elotech klantenportaal gekoppeld wordt en waarnaar ten overvloede alle alerts/notificaties vanuit Elotech verzonden zullen worden teneinde de Klant te verwittigen dat er op dat moment nieuwe informatie en/of een verzoek tot een actie vanwege de Klant (bv. betaaluitnodiging) op het Elotech klantenportaal verschenen is die door de Klant geraadpleegd moet worden als onderdeel van zijn samenwerkingsplicht onder een Overeenkomst. Elotech kan hiervoor de logbestanden van de log-ins van de Klant het Elotech klantenportaal en van de email alerts/notificaties bijhouden en nadien inroepen. De Gebruiker/Klant aanvaardt aldus zonder enig voorbehoud het verplichte gebruik, het afdoende en tegensprekelijke karakter, de rechtsgeldigheid en de bewijswaarde van alle informatie en berichten die op zijn account van het Elotech klantenportaal verschijnt en hij wordt geacht deze doorlopend, frequent en zeker na elke e-mail alert/notificatie zonder verwijl te raadplegen.


[3] Elotech doet haar aanbod via haar Website (online verkoop) of via een individuele offerte (offline verkoop). De Gebruiker/Klant verklaart zich akkoord met dit aanbod door middel van een opdrachtbevestiging (bv. onder vorm van het klikken op de knop “Bevestigen” ingeval van elektronische offerte in het klantenportaal of het “voor akkoord” ondertekenen van de offerte en dit via e-mail aan Elotech terugzenden). Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties. Indien de formulieren die op de Website staan worden ingevuld en na aanvaarding van Elotech’s Algemene Voorwaarden en Privacybeleid worden doorgestuurd, houdt dit een afdoende opdrachtbevestiging in en zal de Gebruiker/Klant nadien deze bevestiging en overzicht van de bestelling online via het klantenportaal kunnen raadplegen.


[4] Een individuele offerte is enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de individuele offerte zelf, of bij gebreke hieraan, een geldigheidsduur van dertig kalenderdagen na datum van verzending. Aanbiedingen of offertes zijn en blijven derhalve vrijblijvend en steeds eerder herroepbaar door Elotech, tenzij zij voordien en binnen de geldigheidstermijn door de Gebruiker/Klant zijn aanvaard. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.


[5] Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor latere nabestellingen. Partijen moeten dit vooraf uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.


[6] Termijnen voor (op)levering die worden meegedeeld (in werkdagen) kennen een louter indicatieve en niet-bindende werking. Elotech heeft steeds het recht om de (op)levering uit te stellen, bv. indien dit redelijkerwijze nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. Elotech is niet aansprakelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Aangezien de levertijden louter indicatief zijn, geven zij de Gebruiker/Klant bij overschrijding dus ook geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. Elotech heeft te allen tijde het recht de opdracht in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Elotech de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Gebruiker/Klant de voorafgaande fase heeft betaald en/of goedgekeurd.


[7] Indien Elotech afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Gebruiker/Klant besteld(e) goed of dienst, komt de leveringsverbintenis van Elotech tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid aan het door Elotech voorgestelde prijsniveau, op het ogenblik dat Elotech de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Elotech vooropgestelde prijs die door de Gebruiker/Klant als waarborg werd betaald. Indien de opschortende voorwaarde zich achteraf niet realiseert, zal er geen Overeenkomst tot stand komen en zal Elotech de waarborg terugbetalen.


[8] Een aanvraag van een ‘real time’ registratie van een domeinnaam en/of voorbehouden IP-adressen is alleen mogelijk indien de Klant in het registratieproces zich er voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden en wanneer hij als consument handelt, hij ook afstand doet van diens recht van herroeping van zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd staat. Elotech vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.


[9] Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Elotech geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.


[10] De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Elotech is in beginsel op het vestigingsadres van Elotech, al kan Elotech ook vanuit andere locaties opereren voor (bepaalde onderdelen) van de verkoop en (op)levering van haar goederen en diensten (bv. via elders gevestigde partners of onderaannemers, en de locatie van technische infrastructuur voor hosting van websites, applicaties, etc op remote servers of in data centers, dit alles zonder enige beperking ook in of vanuit andere landen dan België).


[11] De Gebruiker/Klant verstrekt aan Elotech, zowel bij de aanvang van de Overeenkomst als tijdens de duur ervan, spontaan en stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken. Elotech is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Gebruiker/Klant.


[4] Duur en beënidiging

TENZIJ ANDERS WERD OVEREENGEKOMEN TUSSEN DE PARTIJEN, WORDT DE OVEREENKOMST INZAKE DIENSTEN (AL DAN NIET MET ACCESSOIRE LEVERING VAN GOEDEREN) VOOR 1 JAAR AFGESLOTEN EN TELKENS VOOR EENZELFDE DUURTIJD STILZWIJGEND VERLENGD.

[1] Elke Partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of via elektronische weg via het beveiligde portaal van de Website (al dan niet in parallel met een e-mailbericht), van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.


[2] De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Elotech op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Elotech is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Elotech recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.


[5] Gebruik- Gedragregels en notice/takedown

[1] Gebruik betekent gebruik van webruimte, e-mailruimte en/of databaseruimte, uitgedrukt respectievelijk in GB (Gigabytes) en MB (Megabytes). Hosting van websites en aanverwante diensten (zoals cloud) vinden in principe plaats op virtueel gedeelde infrastructuur aangeboden door Elotech via haar externe partners. Bij het bereiken van de voorafbepaalde limiet in GB en MB, zal de Gebruiker/Klant geen verdere taken kunnen uitvoeren die bijkomende dataverkeer of opslagruimte in beslag nemen. De eventueel aangeboden optie van “onbeperkt” dataverkeer of opslag is steeds onder voorwaarde van de ‘fair use policy’ (ook voor MySQL databases). Dit houdt in dat Elotech normaliter geen limiet hanteert voor de gebruiksintensiteit van de gedeelde infrastructuur. Elotech rekent op een gemiddeld gebruik door klanten dat redelijk is en proportioneel met het volume van de aangekochte dienst. Zolang er door dit gebruik geen overlast ontstaat voor andere klanten, wordt de limiet van het gebruik van de Gebruiker/Klant niet overschreden. Bij extreem gebruik of misbruik van het met Elotech overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is Elotech evenwel gerechtigd om het gebruik van dat pakket, aantal databases en/of opslag na constatering van het misbruik te limiteren in overleg met de Klant. Gebruiker/Klant draagt als deel van zijn Gebruik zorg voor een regelmatige eigen back-up van alle bestanden op een server aangeboden door Elotech geplaatst werden, Elotech draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. Elotech is gerechtigd, en dit in dringende gevallen ook zonder voorafgaande bekendmaking, de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd dringend of periodiek onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie in dit geval geeft Klant geen recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.


[2] De Gebruiker/Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Elotech teneinde het leveren van goederen en het verlenen van de diensten te bevorderen. Dit veronderstelt een verantwoord gebruik van het internet, de infrastructuur en de diensten, en om praktijken te vermijden die de bruikbaarheid en de prestaties van de (al dan niet virtuele) infrastructuur en/of het datacommunicatienetwerk dat door Elotech wordt aangeboden, verminderen. De Gebruiker/Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke beleid voor een aanvaardbaar gebruik (“Gedragsregels”), zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie staat op my.elotech.be. Bij wijze van voorbeeld is het Gebruiker/Klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor (niet limitatieve lijst):

[2.1] doeleinden, handelingen en/of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen of sectoriële richtlijnen (bv. reclame, consumentenbescherming, e.d.m.);

[2.2] het verzenden van ongevraagde e-mail van allerlei aard (handelsreclame, politieke traktaten, aankondigingen, kettingbrieven, kwaadwillige mails …)(spamming of junk mail); en/of het ongevraagd in grote aantallen op het internet (bv. nieuwsgroepen) posten van dergelijke of gelijkaardige boodschappen met dezelfde inhoud(overmatig cross-posting of multi-posting, ook gekend als "Usenet spam").

[2.3] bij het verzenden van e-mail hoofdinginformatie die het netwerk identificeert, toevoegen, verwijderen of wijzigen, in een poging om bedrog te plegen of te misleiden. De Gebruiker/Klant zal niet proberen om zich uit te geven voor iemand anders door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie.

[2.4] het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten; de opslag of transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend, obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen.

[2.5] het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitlatingen;

[2.6] seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

[2.7] crypto mining services;

[2.8] het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige gebruikersauthentificatie of –beveiliging van een host, netwerk, of account omzeild of doorbroken wordt en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (“hacken”) met inbegrip van elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of account uit te proberen, te scannen of te testen, noch zich bemoeien met de dienstverlening aan een gebruiker, host, of netwerk ("DoS-aanvallen"). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;

[2.9] het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;

[2.10] enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

[2.11] het opzetten of gebruik maken van IRC (Internet Relay Chat), chat service of (anonieme) proxy, noch van enig ander vergelijkbaar programma.

[2.12] aangeboden webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Gebruiker/Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

[2.13] afwijken van de internetprotocols en –normen; data of verkeer op een netwerk of systeem controleren zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het systeem of netwerk; - gebruik maken van IP multicasting op een manier die niet voorzien en gecoördineerd wordt door Elotech of haar externe partners.

Indien de Gebruiker/Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Gedragsregels, ongeacht of de Gebruiker/Klant zich bewust was van de inhoud van het opgeslagen of doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Elotech of haar partners worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Gebruiker/Klant van zijn verplichtingen.

[3] Elotech oefent geen controle of invloed uit op de informatie die op de gehoste website wordt gezet of die via een domeinnaam wordt geregistreerd op naam van Gebruiker/Klant en Gebruiker/Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Gebruiker/Klant vrijwaart Elotech tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Anonieme domeinnamen kunnen niet geregistreerd worden.


[4] Elotech is in de onderstaande gevallen gerechtigd de gehoste website van Gebruiker/Klant of enig ongepast materiaal daarop zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te laten blokkeren of van de server te laten verwijderen:

[4.1] indien uit een ambtshalve maatregel tot zoeking, inzage, beslag en/of afgifte van de door Gebruiker/Klant opgeslagen of verzonden data en persoonsgegevens, kennelijk blijkt dat er overtreding voorligt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

[4.2] indien (een onderdeel) van de website van Gebruiker/Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een gedeelde virtuele server die door Elotech ingezet wordt;

[4.3] indien blijkt dat Gebruiker/Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

[4.4] indien blijkt dat Gebruiker/Klant de Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;

[4.5] op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

Het voorgaande zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan en vrijwaring van Elotech alle schade ten gevolge van de overtreding door Elotech of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend.


[5] Elotech is daarnaast gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Gebruiker/Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Elotech niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel of verzoek. Klant blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst te voldoen.


[6] Elotech zal geen e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van Klanten meedelen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uitzonderingen worden gemaakt in het kader van justitiële onderzoeken naar vermoedelijke strafrechtelijke of burgerrechtelijke inbreuken waarbij Elotech en/of haar externe partners medewerking zullen verlenen t.a.v. rechtshandhavingsinstanties.


[7] Tot wederindienststelling wordt zo spoedig mogelijk overgegaan nadat Gebruiker/Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Elotech een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.


[6] Prijzen

[1] De prijzen die door Elotech op de Website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald.


[2] De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Elotech worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de Website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie (bv. via e-mail). De gewijzigde prijzen indien hoger zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via het beveiligde klantenportaal van de Website binnen de dertig kalenderdagen volgend op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen. Ingeval de door Elotech gewijzigde prijzen gedurende de looptijd van de Overeenkomst echter tot een lagere prijs voor eenzelfde volume of identieke prijs voor een hoger volume van Gebruik (per MB of GB), kan Elotech deze vanaf de eerstvolgende maand automatisch toepassen zonder de Klant die van dit voordeel zal genieten, vooraf te verwittigen of zijn akkoord te vragen.


[3] Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bv. maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Elotech zich alle rechten voor en kan Elotech bv., maar niet-limitatief, promoties niet meervoudig toepassen.


[7] Betaling

[1] Elotech is gerechtigd elektronisch te factureren t.a.v. de Gebruiker/Klant die dit als onderdeel van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. In geval van elektronische factuur zal deze het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal deze de wettelijke gelding en bewijskracht van factuur hebben. Elotech verzendt bericht vanuit het klantenportaal per e-mail naar het e-mailadres dat de Gebruiker/Klant opgeeft, waarbij de elektronische factuur gevoegd als bijlage en/of via een link naar keuze in pdf-formaat gedownload kan worden. Indien de Gebruiker/Klant (bv. van webhostingdiensten) niet het klantenportaal geregistreerd zou zijn, ontvangt deze de pdf-factuur enkel via email. De Gebruiker/Klant zal er zorg voor dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens. De ontvangst van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer en verbinding met het internet van de Gebruiker/Klant. Enkel de Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze mogelijk veranderlijke vereisten en voor het gebruik van zijn hard- en software.


[2] Alle facturen zijn onmiddellijk te betalen via de door Elotech toegelaten betaalmiddelen/valuta en dit vanaf de facturatiedatum, tenzij anders aangegeven op de factuur (bv. 30 dagen) of anders overeengekomen tussen Partijen. Elotech aanvaardt naar gelang het geval betaling (uitsluitend in euro) via overschrijving of via online betaling d.m.v. de betaalknop (o.m. via Bancontact) op het klantenportaal. Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de veertien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk gemotiveerd en per aangetekende post te protesteren, bij gebreke waarvan de factuuren de erin vermelde bedragen, goederen en diensten onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.


[3] Elotech kan administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicaten, herinneringen en ingebrekestellingen.Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag met het oog op de verdere administratieve en buitengerechtelijke invordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitair bedrag van tien procent van het betrokken factuurbedrag, met een minimum van veertig euro, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade (o.m. gerechtelijke invorderingskosten). Tevens heeft Elotech in dit geval zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten (bv. de betrokken gereserveerde domeinnaam of gehoste website voor de Gebruiker/Klant kan ontoegankelijk gemaakt worden) tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen en eventuele toeslagen integraal betaald zijn, hetzij om de Overeenkomst met de Gebruiker/Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen.


[4] Elotech is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade of ongemak die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar Overeenkomst met de Gebruiker/Klant.


[5] Bij gebreke aan tijdige betaling is Elotech eveneens gerechtigd om een nalatigheidsinterest aan Gebruikers/Klanten in rekening te brengen, al naargelang het geval, i) voor professionelen (B2B): overeenkomstig de bepaalde interestvoet de uitvoerende K.B. en/of M.B. van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met ingang vanaf de factuurdatum en dan wel ii) voor consumenten (B2C): aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met een coëfficiënt van 10 procent met ingang vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling ; en dit in beide gevallen tot op de datum van volledige betaling.


[6] De niet tijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen, ook al werd daarvoor een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar worden zonder voorafgaande ingebrekestelling.


[7] Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor interesten en forfaitair schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen, waarbij deze betalingen dan vervolgens worden toegerekend aan de laatste uitgegeven factuur die nog openstaat.


[8] Blijft Gebruiker/Klant in gebreke, dan zal Elotech zonder verdere waarschuwing tot gerechtelijke invordering kunnen overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering (deurwaarderskosten, gerechtskosten (o.m. rolstelling) en rechtsplegingsvergoeding, e.d.m.) komen voor rekening van de Gebruiker/Klant.


[9] Ingeval van verandering van de administratieve hoedanigheid van de Gebruiker/Klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de Gebruiker/Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, zijn de vorderingen van Elotech op de Gebruiker/Klant onmiddellijk opeisbaar en behoudt Elotech zich het recht voor om elke Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Elotech op schadeloosstelling alsook haar recht om enig reeds geleverd onbetaald goed op grond van haar eigendomsvoorbehoud terug te nemen indien mogelijk. Elotech is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhoudergegevens te wijzigen naar de gegevens van Elotech in geval van ontbinding op grond van de voornoemde grondslagen. Indien Elotech van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de Overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Elotech aan de Gebruiker/Klant of de aangestelde bewindvoerder wordt gericht.


[8] Specifiek herroepingsrecht en Waarborg inzake ‘consumptiegoederen’ (artikel alleen van toepassing op B2C-Overeenkomsten)

[1] Conform art. VI.53 WER kan geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor o.m. alle door Elotech aangeboden diensten, enige volgens specificaties van de Gebruiker/Klant vervaardigde goederen, de effectieve registraties van domeinnamen, digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, ook al gaat het om consumententransactie (B2C). Wanneer Elotech in voorgaande gevallen met de uitvoering is begonnen, wordt altijd vermoed dat dit met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker/Klant als consument gebeurt en erkent deze dat hij zijn/haar herroepingsrecht daarmee van rechtswege verliest.


[2] Indien het herroepingsrecht toch zoals wettelijk voorzien op “consumptiegoederen” van toepassing is, geldt: De Gebruiker/Klant handelend als consument (B2C)heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Gebruiker/Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het consumptiegoed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker/Klant Elotech via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Gebruiker/Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Gebruiker/Klant moet de consumptiegoederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Elotech heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Elotech. De directe kosten van het terugzenden van de consumptiegoederen komen voor rekening van de Gebruiker/Klant. Indien het teruggestuurde consumptiegoed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Elotech zich het recht voor om de Gebruiker/Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de consumptiegoederen die het gevolg is van het gebruik ervan door de Gebruiker/Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Gebruiker/Klant de Overeenkomst herroept, zal Elotech alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Elotech op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Elotech geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Elotech betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.


[3] De Gebruiker/Klant handelend als consument (B2C) kan in voorkomend geval na het verstrijken van de herroepingsperiode ook beroep doen op de wettelijke garantieregels inzake verkoop van consumentengoederen aan consumenten (zoals vermeld in art 1649bis –e.v. B.W.). Elotech zal als wederverkoper terzake in elk geval als minimum de garantievoorwaarden van haar producenten, importeurs en/of leveranciers voor de betrokken consumentengoederen integraal overnemen en toepassen.


[9] Wijziging van de Overeenkomst

[1] Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.


[2] Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.


[10] Intellectuele eigendomsrechten

[1] Alle materialen (zoals bv. software programmatuur, modellen, documentatie) gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de goederen en/of diensten dan wel die daaruit voortvloeien, zoals ontwikkeld door Elotech en/of ter beschikking gesteld door Elotech zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Elotech en/of diens externe partners. De levering van goederen en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, herroepbaar, tijdelijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de vooraf gecommuniceerde en overeengekomen finaliteiten.


[2] De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant (in)direct opgelegd. n. Het is de Gebruiker/Klant niet toegestaan om de door Elotech gemaakte intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden geheel of deels te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken anders dan in het kader van de aan Elotech toegekende opdracht onder de Overeenkomst. Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een eis in schadevergoeding.


[3] De Klant zal aanduidingen van Elotech of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Elotech staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.


[11] Samenwerking- rol van Elotech en externe partners

[1] Elotech werkt samen met verschillende partners, leveranciers en andere bedrijven in binnen- en buitenland bv. in onderaanneming om de dienstverlening of goederen aan te kunnen bieden, m.i.v. van accessoire add-on opties. Voorbeelden: dienstverleners inzake domeinnaamregistraties, e-maildiensten, SSL-certificaten, cloud hosting diensten, e.d.m. Deze partners zijn o.a. Totaaldomein (N.I.S.) (o.m. Registrar-diensten) en Smiirl. Deze Algemene Voorwaarden zijn aldus eveneens van toepassing op diensten waarbij Elotech geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Gebruiker/Klant doorlevert (al dan niet met Elotech in de specifiek contractueel overeen te komen afzonderlijk betalende rol van ‘ontwikkelaar’, ‘integrator’ en/of ‘beheerder’), alsmede op goederen of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Elotech door een derde aan Gebruiker/Klant worden geleverd. Omwille van deze afhankelijkheid van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Elotech soms weinig of geen invloed op kan uitoefenen, is Elotech zelf niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van deze derden.


[2] Elotech kan bepaalde ‘diensten van de informatiemaatschappij’ aanbieden en deze doorverkopen aan een Gebruiker/Klant. Elotech is zelf evenwel zelf geen ‘dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij’ (zoals bv. een ISP) inzake i) het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk of het doorgeven via een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie (‘mere conduit’), ii) het opslagen daarvan onder de vorm van tijdelijke kopiëring van gegevens of iii) hosting (host-diensten). Deze diensten worden door derde leveranciers/onderaannemers van Elotech geleverd. Elke Gebruiker/Klant is en blijft daarnaast ten alle tijde uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud en gegevens (m.i.v. de wettelijkheid daarvan) die op enige websites, applicaties of andere online gegevensplatformen (verstrekt onder of als resultaat van Elotech’s dienstverlening) onder zijn controle (al dan niet als uitgever) wordt geplaatst, verwerkt, gebruikt en/of gepubliceerd. Deze verantwoordelijkheid kan nooit bij Elotech gelegd worden en Gebruiker/Klant vrijwaart Elotech hiervoor volledig tegen enige financiële of andere claims, ook van derde partijen. Evenmin treedt Elotech zelf op als ‘operator’ van een eigen openbaar elektronisch communicatienetwerk, noch als ‘aanbieder’ van een openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten en valt derhalve niet onder toepassing van enige wettelijke verplichtingen terzake. Elotech heeft geen beschikking of controle over eigen fysieke, technische netwerk- of gegevensopslagfaciliteiten (bv. datacenter). Elke Gebruiker/Klant is daarnaast zelf verantwoordelijk om een telecommunicatie- en/of internetaansluiting- en gebruikscontract (zoals abonnement) bij een zelf gekozen operator of aanbieder af te sluiten om toegang te hebben tot en/of gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten of dienstaccessoria (o.m. haar klantenportaal) die Elotech aanbiedt.


[3] Wanneer een Gebruiker/Klant een goed of dienst aankoopt bij Elotech dat behoort tot een partner/ander bedrijf zijn, zal op basis van de contractuele gegeven opdrachtbevesting (bij wijze van gegeven volmacht van rechtswege vermoed inbegrepen en gegeven te zijn op basis van een aanvaarding van een offerte) vanwege de Gebruiker/Klant als bemiddelende tussenpersoon/lasthebber in naam en voor rekening van de Gebruiker/Klant kunnen handelen (o.m. via diverse invulformulieren en/of click-wrap overeenkomsten, bv. bij een aanvraag van een domeinnaamregistratie bij een bepaalde TLD-Registry via een Registrar of bij het activeren van een benodigde licentieovereenkomst bij derde partij, e.d.m. ). In dat geval zijn ook de algemene en specifieke aan het goed of dienst gekoppelde voorwaarden, licenties (o.m. software) en het privacybeleid van deze partner/ander bedrijf van toepassing op de Gebruiker/Klant (bv. Algemene Voorwaarden Domeinnaamhouders bij DNS.be). De Gebruiker/Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de voorwaarden, de licenties en het privacybeleid van de betrokken partners en verklaart zich ook met hun voorwaarden en privacybeleid akkoord.


[4] Specifieke regels inzake domeinnamen: Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een e-mail en factuur van Elotech is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Gebruiker/Klant van de domeinregistratie door Elotech. Als zou blijken dat Elotech de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bv doordat de Klant ingeval van een gevraagde transfert niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 15 EUR te betalen aan Elotech, onverminderd het recht van Elotech om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals bv. DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), of ICANN (http://www.icann.org)). De Gebruiker/Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat Elotech hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Elotech draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Gebruiker/Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Gebruiker/Klant zal Elotech vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.


[5] Specifieke regels inzake webhosting: Elotech heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Elotech is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau. Elotech is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden om uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime. Elotech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Gebruiker/Klant opgeslagen data en persoonsgegevens. Het is Gebruiker/Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.


[6] Bij het aanmaken van een individuele cloud-gebruikersaccount moet de Klant/Gebruiker instemmen met de Cloudovereenkomst van de gekozen cloudleverancier. Elotech treedt enkel op als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten.


[7] Voor problemen i.v.m. een goed of dienst van een partner/ander bedrijf kan de Gebruiker/Klant zich wenden tot de helpdesk van Elotech. Indien Elotech het probleem niet kan oplossen neemt Elotech contact op met bedoelde partner/ander bedrijf die rekeninghoudende met haar eigen technische, operationele en juridische voorwaarden een geschikte oplossing kan voorstellen.


[12] Aansprakelijkheid

[1] Elotech kan enkel in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten, aansprakelijk gesteld worden.


[2] Elotech is uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare opzet, zware contractuele en/of buitencontractuele fout, met uitsluiting van lichte fouten of nalatigheden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is,de aansprakelijkheid van Elotech is beperkt tot de ‘directe schade’ die volgt uit de zware contractuele en/of buitencontractuele fout. Elotech is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade of immateriële schade ten gevolge van zulk type bovenstaande fout. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn: elke vorm van gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winsten, financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door bedrijfsstagnatie of verlies van klanten, gemiste kansen, gemiste besparingen, verlies van of beschadiging van gegevens, enz. De aansprakelijkheid van Elotech voor de directe schade kan per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, tezamen nooit hoger zijn dan de verschuldigde factuurwaarde uitsluitend van de betrokken, geleverde goederen of diensten (excl. btw) waarbij de tekortkoming zich voordoet, en dit met een maximum van ten hoogste duizend euro. Bij opdrachten voor langere tijd en/of abonnementen van minstens 1 jaar is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het relevante deel van het verschuldigde factuurbedrag (excl. btw) van de afgelopen maand en dit met een maximum van ten hoogste vijfhonderd euro.


[3] Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kan de aansprakelijkheid van Elotech enkel door de Gebruiker/Klant ingeroepen worden op straffe van verval van haar aanspraak mits naleving van volgende voorwaarden. Binnen de veertien kalenderdagen na (op)levering, of de begindatum van het presteren van de diensten (ingeval van domeinnamen of webhosting), of dagtekening van de factuur, dan wel binnen de veertien kalenderdagen na de ontdekking van de fout indien de Gebruiker/Klant aantoont dat hij het verborgen gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient de Gebruiker/Klant die een gegronde klacht meent te hebben, Elotech op een volledige, precieze en gemotiveerde wijze in gebreke te stellen bij een ter post aangetekende zending en Elotech hierbij een redelijke termijn van minstens 15 kalenderdagen te verschaffen om alsnog te reageren en/of aan de ingeroepen tekortkoming tijdig te kunnen remediëren. Indien de Gebruiker/Klant hieraan niet vormelijk en inhoudelijk voldoet wordt de Gebruiker/Klant geacht de verrichte leveringen, dienstwerkzaamheden en/of facturen zonder regelmatig protest te hebben geaccepteerd en zal de Gebruiker/Klant geen enkele vordering lastens Elotech meer kunnen instellen tot het verkrijgen van schadevergoeding of schadeloosstelling. Eventuele klachten betreffende de levering of dienstprestaties kunnen niet als voorwendsel dienen om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.


[4] De Gebruiker/Klant vrijwaart Elotech tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Gebruiker/Klant niet naleven van de Gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker/Klant door een contractuele en/of buitencontractuele fout de aansprakelijkheid van Elotech in het gedrang brengt (bv. wederrechtelijk of frauduleus gebruik van een gebruikte domeinnaam of webhosting), dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Elotech te vrijwaren (ook financieel) voor elke schade die zij hierdoor kan oplopen. Deze vrijwaring geldt ook t.a.v. personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de goederen of diensten desalniettemin onder diens verantwoordelijkheid of met zijn toestemming hebben gebruikt.


[5] Elotech kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van een internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van Elotech’s gekozen partners/onderaannemers, of voor fouten van laatstgenoemden die hiertoe aanleiding geven. De Gebruiker/Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed of de dienst daarbij rekening houdend met de toepasselijke wetgeving en de Gedragsregels alsook in voorkomend geval de specificaties, de documentatie en de instructies van Elotech of haar partners, toeleveranciers en/of onderaannemers.


[13] Overmacht

[1] Kan Elotech niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door Gebruiker/Klant geleden schade.


[2] Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Elotech ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Gebruiker/Klant kan worden verlangd zoals bv. epidemische ziektes,, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, vandalisme, terrorisme, energie- of telecommunicatienetwerk storing of uitval, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, lock-out van personeel, plotse of gewijzigde overheidsmaatregelen- en beslissingen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in de bedrijfsvoering van Elotech of haar direct verbonden externe partners.


[3] Voorts verstaan Partijen onder overmacht de omstandigheid dat direct verbonden externe partnersof toeleveringsbedrijven waarvan Elotech afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Elotech voldoen, tenzij zulks aan Elotech te verwijten is.


[4] Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Elotech niet aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker/Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Elotech niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen elk het recht de relevante Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


[14] Verwerking van persoonsgegevens

[1] Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (AVG/GDPR) (zoals aangevuld door Belgisch wetgeving) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Elotech, dient de Klant op grond van de AVG een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met Elotech en gebruik te maken van de mogelijkheid die Elotech hiertoe biedt. Voor zover de Klant hiervan geen gebruik maakt, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant Elotech tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn. Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van Elotech, zal Elotech voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan Elotech als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het interne register van Elotech. Hetzelfde geldt voor prospecten en andere zakelijke contactpersonen.


[2] Elotech bemiddelt (louter als tussenpersoon) tussen de aanvragers-houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende registrar en de beherende domeinnaaminstantie (Registry). Elotech wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende registrar, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen Elotech en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. Elotech is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de registrars en de Registries persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende registrar of de Registry te raadplegen.


[15] Overdracht

[1] De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met Elotech voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Elotech. Indien een bepaling van een met Elotech gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.


[16] Toepasselijk recht en forumkeuze

[1] Op alle rechtsbetrekkingen en rechtsgeschillen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, en dit met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen Partijen.


[2] Alle geschillen tussen Partijen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Elotech (thans: de rechtbanken van Oost-Vlaanderen).


[3] Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Privacybeleid [v1 28/01/2019]

Elotech verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Angelo Lemmens Functionaris Gegevensbescherming van Elotech hij is te bereiken via angelo.lemmens@elotech.be.


[1] Verwerkingsdoeleinden

Elotech verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


[2] Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


[3] Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Elotech verbonden zijn of met enige andere partner van Elotech.

Elotech garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


[4] Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


[5] Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: persoonsgegevens@elotech.be


[6] Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


[7] Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


[8] Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch we zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies op andere websites door deze opt-outlink te volgen.


Cookies

Informatie over onze cookieverklaring en ons cookiebeleid kan u hier terugvinden.


Notice & Takedown

Wil je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is?

Lees onderstaand regelgeving even door alvorens een klacht in te dienen.

[1] Aard van de indiener

Om een aanvraag te kunnen indienen dien je zelf aan een van volgende criteria te voldoen*:

-> U bent een gebruiker van een door ons gehoste website

-> U bent een ouder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website

-> U bent een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website

-> U bent een rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website

*Bij uitzonderlijke gevallen kan u dit ook als buitenstaande particulier of bedrijf aanvragen.

[2] Aard van de klacht

Om een aanvraag te kunnen indienen moet de aard van de klacht voldoen aan een van de volgende criteria*:

-> Het is een inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder

-> Het is een racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating

-> Het is smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder

-> Het is een schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)

-> Het is kinderporno of andere illegale pornografische publicatie

-> Het is pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst

-> Het is computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)

-> Het is het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming

*In uitzonderlijke gevallen kan de aanvraag ook van een andere aard zijn.

[3] Behandelingstermijn

Je klacht zal binnen de 7 werkdagen worden behandeld, je ontvangt na het indienen een bevestigings e-mail dat wij deze hebben ontvangen. Acht je nodig dat dit een spoedgeval is zal de klacht binnen de 48 uur worden behandeld om verdere schade te beperken. Op basis van uw formulier zullen wij, desondanks uw keuze of dit een spoedgeval is of niet, zelf besluiten of dit al dan niet een spoedgeval is.


[4] Beperking

Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.


[5] Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.


Indienen van de klacht

Ben je na het lezen van de regelgeving nog steeds overtuigd dat het een klacht is kan je deze indienen via onderstaande knop.


Klacht indienen
Cookieverklaring [v2 30/03/2020]

[1] Het gebruik van cookies

Elotech.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.


[2] Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over onze cookies, het intrekken van u voorkeuren, wijzigen van uw voorkeur en welke cookies er exact geplaatst worden.


[3] De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

  • [3.1] Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
  • [3.2] Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:
    • [3.2.1] welke pagina's je hebt bekeken
    • [3.2.2] hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
    • [3.2.3] bij welke pagina je de site hebt verlaten
  • [3.3] Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.


[4] Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via persoonsgegevens@elotech.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Meer informatie over het uitoefenen van je rechten i.v.m. je gegevenverwerking kan je hier terugvinden.


[5] Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Firefox, Google Chrome, Internet Explorer en Safari


[6] Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Elotech.be wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via gdpr@elotech.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.


[7] Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.


Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met gdpr@elotech.be.

Disclaimer [v3 20/04/2023]

Deze website is eigendom van Elotech bv
Contactgegevens: Angelo Lemmens
Adres maatschappelijk zetel: Urselweg 50g, 9990 Maldegem
Telefoon: 016 79 79 70
E-mail: info@elotech.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0719.502.943

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

[1] Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Elotech of rechthoudende derden.


[2] Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Elotech levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Elotech de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Elotech kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Elotech kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Elotech verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


[3] Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Downloads

Hieronder kan je al onze belangrijke documenten downloaden.

[1] Algemene Voorwaarden